+300 000 Zadowolonych klientów 🤩 | Darmowa dostawa od 150 zł | Wysyłamy w 24h | Produkty robione w Polsce 🇵🇱
REGULAMIN KONKURSU
„Dzień Kobiet z Tortli”
(„Konkurs”)

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest PSM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Pysznicy, ul. Komunalna 3, 37-403 Pysznica, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000913869, kapitał zakładowy: 6 000 zł opłacony w całości, REGON: 389549670, NIP: 7123422334, (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej "Regulamin"), dostępnym na profilu Organizatora w serwisie Facebook - https://www.facebook.com/tortlipl/ , a także zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
 3.   Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4.   Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Realizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
 5.   Przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest Organizator (dalej może być również zwany „Sponsorem”).
 6.   Działającym w imieniu Organizatora realizatorem konkursu jest PSM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Pysznicy, ul. Komunalna 3, 37-403 Pysznica, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000913869, kapitał zakładowy: 6 000 zł opłacony w całości, REGON: 389549670, NIP: 7123422334,  (dalej „Realizator”).
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu musi zawierać oświadczenie, że, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
 8.     Konkurs rozpoczyna się w momencie opublikowania przez Organizatora wpisu informującego o Konkursie na fanpage Organizatora na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/tortlipl/ / w dniu 6 marca 2023 roku (dalej jako „Post Konkursowy”).

Cel i finansowanie Konkursu

 1. Konkurs przeprowadzany jest w celach wizerunkowych Organizatora oraz w celu popularyzowania produktów znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora. 
 2.   Konkurs ogłaszany i przeprowadzany będzie za pośrednictwem środków masowego przekazu, tj. Internetu (w serwisie społecznościowym Facebook).

Uczestnicy Konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające  pełną zdolność do czynności prawnych w chwili publikacji Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w §5 niniejszego Regulaminu (dalej: „Uczestnik Konkursu” lub „Uczestnik”).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani Realizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, a także osoby spełniające powyższe kryteria w stosunku do innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
 3.   Uczestnictwo w konkursie jest realizowane za pomocą aplikacji Facebook, w związku z tym możliwość uczestnictwa może zależeć od możliwości sprzętowych i technicznych, jakimi dysponuje Uczestnik Konkursu.

Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od momentu publikacji Posta Konkursowego na fanpage Organizatora na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/tortlipl/ w dniu 06.03.2023 roku i trwa do godziny 23.59 dnia 12.03.2023  roku (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

Zasady rozgrywania Konkursu

 1.     Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe, tj.:
 2.   napisać w komentarzu, jaką najciekawszą kobietę poznałaś/eś w swoim życiu i który z kubeczków Tortli chciałbyś jej podarować i dlaczego, 
 3.   opublikować przygotowany w powyższy sposób wspomnienie w postaci komentarza pod Postem Konkursowym pod adresem https://www.facebook.com/tortlipl/; komentarz musi obowiązkowo zawierać oświadczenie „Akceptuję regulamin konkursu”.

- Publikacja komentarza według powyższych wytycznych zwana jest dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”.

 1.     Termin publikacji Zgłoszenia Konkursowego ograniczony jest Czasem Trwania Konkursu.
 2.   Zgłoszenie Konkursowe nie może naruszać praw lub prawnie chronionych dóbr innych osób, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych, ani też być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane jako naruszające dobre obyczaje, prawnie chronione dobra lub prawo.
 3. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać oznaczeń ani nazw przedsiębiorców ani marek będących bezpośrednią konkurencją dla marki „Tortli” tj. Gossby, prezentify.pl,  (w tym wszelkie logotypy, znaki towarowe, nazwy handlowe przedsiębiorstw i produktów). Nie może ono również wspominać osób publicznych, ani wyrobów tytoniowych, ani napojów alkoholowych.
 4.   W przypadku dokonania w Konkursie kilku Zgłoszeń Konkursowych o tej samej treści (takich samych komentarzy) przez dwóch lub więcej różnych Uczestników, w Konkursie bierze udział Zgłoszenie Konkursowe, które zostało dokonane wcześniej, przy czym za moment dokonania Zgłoszenia Konkursowego uważa się chwilę jego opublikowania pod Postem Konkursowym.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, pod warunkiem dokonania Zgłoszeń Konkursowych o różniącej się treści (zawierającego komentarz inny, niż pierwotnie zgłoszony). Drugie i każde następne tożsame Zgłoszenie Konkursowe dokonane przez danego Uczestnika w Czasie Trwania Konkursu wbrew zastrzeżeniu zawartemu w zdaniu poprzednim, nie będzie stanowiło Zgłoszenia Konkursowego w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Powyższe oznacza, że w takim przypadku jako Zgłoszenie Konkursowe będzie traktowane zgłoszenie dokonane przez ww. Uczestnika jako pierwsze (najwcześniejsze) w Czasie Trwania Konkursu. Organizator zastrzega jednocześnie, że niezależnie od liczby dokonanych ważnie Zgłoszeń Konkursowych, jeden Uczestnik może zostać nagrodzony wyłącznie jeden raz w trakcie trwania Konkursu.

Nagrody

 1.     Nagrodami (dalej „Nagrody”) do wygrania w Konkursie są:
 • 3 x bon podarunkowy do marki Tortli (o wartości 150 zł netto)  - nagrodę otrzymuje laureat Konkursu. Nagroda zostanie wręczona w postaci vouchera prezentowego na produkty marki Tortli, do wykorzystania na stronie www.tortli.pl/
 1. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę. Laureatowi  nie przysługuje też prawo żądania zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani też scedowanie (przeniesienie) prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 2. Do każdej Nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody (w zaokrągleniu do pełnych złotych), która od razu zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 1 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie podatku zryczałtowanego od wartości Nagród oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie wydawana Laureatowi Konkursu.

Wyłonienie Laureatów przyznanie oraz  doręczenie  Nagród

 1.     Spośród Zgłoszeń Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu, Komisja Konkursowa, o której mowa w par. 8 poniżej, wybierze 3 Laureatów Nagrody, którzy z zastrzeżeniem spełnienia niżej określonych warunków, nabędą prawo do takich Nagród. Zgłoszenia Konkursowe (Komentarz) oceniane są, zgodnie z par. 8 ust. 2 poniżej, pod kątem kreatywności, oryginalności, pomysłowości i estetyki oraz pod względem spełnienia formalnych przesłanek wskazanych w par. 5 powyżej. Uczestnik, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wybrane jako zwycięskie, zwany jest powyżej i dalej „Laureatem”.
 2.     W terminie 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu, lista Laureatów zostanie opublikowana w komentarzu pod Postem Konkursowym.
 3.   W terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy Laureatów zgodnie z ust. 2 powyżej, Laureat ma obowiązek skontaktować się z Realizatorem w formie wiadomości prywatnej skierowanej do fanpage Organizatora w  Facebook. Laureat zostanie następnie poproszony o kontakt z Realizatorem w formie wiadomości prywatnej na Facebooku, na który będzie kierowana dalsza korespondencja, celem przekazania Nagrody i pozyskania danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz dodatkowo numer PESEL w celu rozliczenia podatku dochodowego od Nagrody. Dalsza korespondencja mailowa dotyczyć będzie jedynie spraw związanych z konkursem i odbiorem Nagród. 
 4.     W razie nie skontaktowania się przez Laureata z Realizatorem w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej lub  w razie niepodania albo podania w formie wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, niewłaściwych lub niepełnych danych i w konsekwencji – uniemożliwienia Realizatorowi przekazania Laureatowi Nagrody, Laureat nie nabędzie prawa do Nagrody wybranej dla niego przez Komisję Konkursową i Nagroda taka pozostaje własnością Organizatora, który będzie mógł wystąpić do Komisji Konkursowej o przyznanie jej innemu Uczestnikowi.

Komisja konkursowa

 1.     Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie trzyosobowa komisja konkursowa, w skład której wejdą niezależni przedstawiciele Organizatora i Realizatora.
 2.   Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu Nagród Komisja konkursowa będzie się kierowała kreatywnością, oryginalnością, pomysłowością i estetyką publikowanych przez Uczestników Zgłoszeń Konkursowych oraz spełnieniem formalnych przesłanek wskazanych w par. 5 Regulaminu.

Prawa własności intelektualnej

 1. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego, w tym w szczególności – do nadesłanego w ramach takiego Zgłoszenia Konkursowego Komentarza.
 2. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest także równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika  zapewnienia, iż Zgłoszenie Konkursowe , w tym w szczególności – opublikowane w ramach tego Zgłoszenia Komentarz nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a także – że nie narusza żadnych praw ani prawnie chronionych dóbr osób trzecich. W przypadku gdy, powyższe zapewnienie Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw (np. autorskich) lub innych prawnie chronionych dóbr.
 3.   Jeżeli w ramach udziału w Konkursie Uczestnik stworzy utwór/utwory w rozumieniu prawa autorskiego i ww. utwór/utwory zostaną objęte Zgłoszeniem Konkursowym dokonanym przez Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem, wówczas dokonanie takiego Zgłoszenia Konkursowego będzie równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie  licencji na korzystanie z takiego utworu/takich utworów (w całości lub w jakiejkolwiek części) na czas oznaczony 5 lat, a następnie - po upływie 5 lat – na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem, że Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2-letnim okresem wypowiedzenia, na wszystkich znanych w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu polach eksploatacji,  w szczególności do:
 4.     utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Instagram, Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,
 5.     zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,
 6.     publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),
 7.     wprowadzania do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy,
 8. wykorzystania na cele promocji i reklamy, a także merchandisingu, w szczególności na tego rodzaju cele Sponsora,
 9. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora i Realizatora opracowywania utworu/utworów objętych Zgłoszeniem Konkursowym oraz na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań, dla celów opisanych w pkt. a) – e) powyżej, oraz zezwala Organizatorowi i Realizatorowi na udzielanie sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 10. Uczestnik zobowiązuje nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator w ramach sublicencji, o której mowa powyżej upoważnił do korzystania z utworu/z utworów objętych  Zgłoszeniem Konkursowym, osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na ich publikowanie, udostępnianie publiczne i wykorzystywanie przez Organizatora w każdy inny dozwolony na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu sposób bez obowiązku oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Uczestnika jako autora takiego utworu/utworów.
 11. Uzyskanie przez Organizatora w ramach licencji lub w ramach nabycia autorskich praw majątkowych praw do utworów objętych Zgłoszeniami Konkursowymi nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku ich wykorzystania na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) - na cele realizacji Konkursu.
 2.   Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, jest Organizator, PSM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Pysznicy, ul. Komunalna 3, 37-403 Pysznica, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu, w tym Laureata, jest prawnie uzasadniony interes Organizatora wynikający z realizacji postanowień Regulaminu oraz  wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. Dane osobowe Laureata Konkursu (Uczestnika Konkursu zwycięskiego Zgłoszenia Konkursowego), o których mowa w par. 7 ust. 3 Regulaminu (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, numer PESEL) są dodatkowo przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Laureata powinno zostać przesłane przez Laureata Realizatorowi Konkursu w treści korespondencji mailowej prowadzonej w celu przekazania Nagrody. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale w razie ich nie podania Laureat Konkursu nie będzie mógł zrealizować prawa do Nagrody. Podstawą przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na rozpatrywaniu reklamacji.
 4.   Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygania, przyznawania Nagród oraz rozpatrywania reklamacji, a następnie na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. Publicznie dostępne dane osobowe Uczestnika w postaci nazwy jego profilu w serwisie Facebook, dokonanego przez niego Zgłoszenia Konkursowego oraz informacji o zostaniu  Laureatem Konkursu mogą pozostawać widoczne na profilu Organizatora przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia Konkursu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 5.     Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych.
 6.   Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), ani nie będą przekazywane przez Organizatora do państw trzecich, poza sytuacją przetwarzania danych Uczestników przez serwis Facebook.
 7.     Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być w szczególności przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi IT), Realizatorowi, firmie księgowej, oraz organom administracji oraz sądom na podstawie stosownych przepisów prawa.
 8.   W celu zadawania pytań lub realizacji przysługujących prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@tortli.pl lub wysyłając korespondencję na adres wskazany w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

Reklamacje

 1.   Każdy Uczestnik może składać Realizatorowi  reklamację w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.
 2.     Reklamację należy zgłosić:
 3.     albo drogą elektroniczną na adres: kontakt@tortli.pl.
 4. Reklamację rozpatruje komisja reklamacyjna w składzie trzech osób wybranych przez Organizatora.
 5.     Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 14 dni po jego zakończeniu.
 6.   Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika do korespondencji, powód i opis reklamacji, treść żądania.
 7. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Realizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację, w formie takiej, w jakiej wpłynęła reklamacja.
 8.   Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchylają ani nie umniejszą roszczeń ani praw, jakie przysługują Uczestnikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to w szczególności, że zamiast lub obok reklamacji składanej zgodnie z postanowieniami niniejszego § 11 Regulaminu Uczestnik może skorzystać z praw przysługujących mu zgodnie z ww. przepisami prawa, w szczególności wnosząc stosowne, przewidziane w takich przepisach żądanie, roszczenie, reklamację etc.

Postanowienia dodatkowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 2.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 marca 2023 roku.